Bemiddeling

Inhoud

1. Wat houdt een bemiddeling in?
2. Wie kan aangesteld worden als bemiddelaar?
3. Hoe kan een bemiddelingsprocedure opgestart worden in een hangend beroep bij de Raad?
4. Wat is het verdere verloop van de bemiddelingsprocedure na het indienen van een verzoek tot bemiddeling?
5. Wie neemt deel aan de bemiddelingsgesprekken?
6. Wat is het resultaat van een bemiddelingsprocedure?
7. Welke invloed heeft de opstart van een bemiddelingsprocedure op het procedureverloop van het beroep bij de Raad?
 

1. Wat houdt een bemiddeling in?

Procespartijen kunnen de Raad gezamenlijk verzoeken om ter oplossing van een voor de Raad gebrachte betwisting een bemiddelingsprocedure op te starten. De Raad doet dit met een tussenarrest.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Niemand kan worden gedwongen om tot bemiddeling over te gaan.

Bij bemiddeling staat een directe én vertrouwelijke dialoog centraal tussen de procespartijen die zelf verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen binnen het kader van het voorwerp van de beslissing die bij de Raad bestreden wordt.

Dit leidt tot een duurzame oplossing, want niet alle belangen krijgen immers altijd een plaats tijdens een gerechtelijke procedure omdat niet alle belangen steeds juridisch vertaalbaar zijn. Bij bemiddeling kan meer ruimte geboden worden om in te gaan op wat er werkelijk aan de hand zou kunnen zijn. Door een bemiddeling kan de communicatie tussen de betrokkenen ook worden hersteld.

De bemiddelaar ondersteunt dit proces. De bemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dat geldt zowel ten aanzien van het voorwerp van het geschil als ten aanzien van de partijen. De bemiddelaar mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de bestreden beslis­sing of bij de partijen in het geding en heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

Enkel het resultaat van de bemiddeling wordt gecommuniceerd aan de Raad, voor het overige blijft alles tijdens de bemiddeling confidentieel. Dit betekent dat al wat de partijen meedelen en voorleggen tijdens de bemiddeling – dus ook wat schriftelijke stukken betreft –, vertrouwelijk wordt gehouden en achteraf niet, als de bemiddeling zou mislukken, worden aangewend in de procedure bij de Raad of in om het even welke andere gerechtelijke procedure.

Zie artikel 42 DBRC-decreet en artikelen 95 tot en met 100 Procedurebesluit.

-- Terug naar boven --

2. Wie kan aangesteld worden als bemiddelaar?

De bemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dat geldt zowel ten aanzien van het voorwerp van het geschil als ten aanzien van de partijen. De bemiddelaar mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de bestreden beslis­sing of bij de partijen in het geding en heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een personeelslid van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges als interne bemiddelaar aanstellen.

De procespartijen kunnen daarnaast ook gezamenlijk een derde voorstellen als bemiddelaar.

De bemiddelaar dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • hij heeft een grondige kennis van en nuttige ervaring in het domein van het Vlaamse recht betreffende de ruimtelijke ordening;
 • hij doet blijken van een voor de bemiddelingspraktijk passende vorming;
 • hij biedt de noodzakelijke waarborgen voor een onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling;
 • hij heeft geen strafrechtelijke veroordelingen of tuchtrechtelijke sancties opgelopen die onverenigbaar zijn met de uitoefening van de functie van bemiddelaar.

Zie ook artikel 42, §2 DBRC-decreet.

-- Terug naar boven --

3. Hoe kan een bemiddelingsprocedure opgestart worden in een hangend beroep bij de Raad?

Ofwel verzoeken de procespartijen gezamenlijk om bemiddeling, ofwel beslist de Raad dit ten laatste op de openbare zitting, maar dan wel mits akkoord van de partijen. Op het ogenblik dat het beroep door de Raad in beraad is genomen, is bemiddeling niet meer mogelijk.

Indien procespartijen het initiatief nemen, dan kunnen deze in de eerste plaats tijdens het vooronderzoek om een bemiddelingspoging verzoeken met een gemotiveerd verzoek tot bemiddeling. Het verzoek wordt ondertekend door alle partijen of hun raadsman en bevat:

 • de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de partijen en de gekozen woonplaats;
 • de vermelding van de zaak waarin om bemiddeling verzocht wordt en het rolnummer waaronder de zaak ingeschreven is;
 • indien voor een derde als bemiddelaar gekozen wordt in plaats van een interne bemiddelaar, de identiteit van de persoon die wordt voorgedragen als externe bemiddelaar en de overtuigingsstukken waaruit blijkt dat de voorgedragen externe bemiddelaar voldoet aan bovenvermelde voorwaarden;
 • eventuele overige overtuigingsstukken die de partijen nuttig achten.

Indien niet aan deze vormvereisten is voldaan, stelt de griffier de partijen in staat om het verzoek tot bemiddeling te regulariseren binnen een vervaltermijn van vijftien dagen die ingaat de dag na de dag van de betekening van het verzoek tot regularisatie.

Ook tijdens een pleitzitting kunnen de procespartijen nog om een bemiddelingspoging verzoeken. In dat geval stelt de zittingsgriffier een proces-verbaal van het gemotiveerde verzoek tot bemiddeling op dat hij samen met de kamervoorzitter en alle partijen of hun raadsman ondertekent.

Zie ook artikel 42, §1 DBRC-decreet en de artikelen 95 en 96 Procedurebesluit.

-- Terug naar boven --

4. Wat is het verdere verloop van de bemiddelingsprocedure na het indienen van een verzoek tot bemiddeling?

De Raad doet bij tussenarrest uitspraak over het verzoek tot bemiddeling en desgevallend over de voorgestelde kandidaat-bemiddelaar. Indien het verzoek wordt ingewilligd, vermeldt het tussenarrest:

 • het akkoord van de partijen;
 • de identiteit van de bemiddelaar;
 • de inhoud van de opdracht van de bemiddelaar;
 • de termijn van de opdracht die maximaal zes maanden bedraagt en die ingaat de dag na de dag van de betekening van het tussenarrest;
 • de datum waarnaar de zaak is verdaagd, die de eerste nuttige datum is na het verstrijken van de termijn.

Indien het verzoek wordt afgewezen, doet de Raad dit met een gemotiveerd tussenarrest.

De griffier zendt onmiddellijk een afschrift van het tussenarrest aan de partijen en, bij een inwilliging van het verzoek, aan de bemiddelaar.

De bemiddelaar beschikt vervolgens over vijftien dagen om de griffier te laten weten of hij zijn opdracht aanvaardt. Als de opdracht aanvaard wordt door een externe bemiddelaar, bezorgt de griffier hem een afschrift van het administratieve dossier.

Daarna – en van zodra dit nuttig is – nodigt de bemiddelaar de partijen uit voor een bemiddelingsgesprek. Bij de uitnodiging voegt de bemiddelaar een inventaris van de stukken die hij al ontvangen heeft. De partijen kunnen de bemiddelaar steeds alle bijkomende stukken bezorgen die zij nuttig achten.

Indien wenselijk volgen daarna nog één of meerdere bemiddelingsgesprekken.

Uiterlijk op de zitting waarnaar de zaak met het tussenarrest is verdaagd, brengen de partijen de Raad op de hoogte van het resultaat van de bemiddeling.

-- Terug naar boven --

5. Wie neemt deel aan de bemiddelingsgesprekken?

Elke procespartij is in persoon aanwezig tijdens de bemiddelingsgesprekken. Indien een partij dit wenst, kan haar raadsman of advocaat die haar tijdens de procedure bij de Raad vertegenwoordigt, ook aanwezig zijn.

De bemiddelaar kan ook derden, zoals buren of aanpalende bedrijven, bij de bemiddelingspoging betrekken, ook al zijn ze geen partij in de procedure bij de Raad.

Indien een overheid betrokken partij is in de bemiddeling, dient de vertegenwoordiger van de overheid over een rechtsgeldig en formeel mandaat te beschikken om een mogelijk bemiddelingsakkoord in naam van de overheid te ondertekenen, al dan niet onder voorbehoud van een eventuele terugkoppeling van de gemaakte afspraken. Een dergelijke terugkoppeling is beperkt tot de expliciete goedkeuring door de overheid van de specifieke afspraken uit het te ondertekenen bemiddelingsakkoord zelf, gelet op de vereiste vertrouwelijkheid van een bemiddeling.

Zie ook artikel 42, §2 DBRC-decreet.

-- Terug naar boven --

6. Wat is het resultaat van een bemiddelingsprocedure?

Als de bemiddeling tot een bemiddelingsakkoord leidt, kunnen de partijen, of één van hen, de Raad verzoeken om dat akkoord te bekrachtigen.

De Raad kan de bekrachtiging alleen weigeren indien het akkoord strijdig is met de openbare orde, regelgeving of stedenbouwkundige voorschriften.

Als de Raad het bemiddelingsakkoord bekrachtigt, verdeelt de Raad, als uitzondering op de normale procedure, de kosten gelijk over de partijen, tenzij de partijen zelf dit anders bepaald hebben in het bemiddelingsakkoord.

De kosten omvatten het rolrecht en de forfaitaire vergoeding van 700 euro voor de bemiddelingsopdracht zelf. Heel uitzonderlijk omvatten de kosten ook het getuigengeld of de kosten en erelonen van het onderzoek door een deskundige. Er is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer de bemiddeling tot een bekrachtigd bemiddelingsakkoord leidt.

Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kunnen ze om een nieuwe bemiddelingstermijn verzoeken. De Raad doet bij tussenarrest uitspraak over het verzoek om een nieuwe bemiddelingstermijn.

Indien het verzoek ingewilligd wordt, vermeldt het tussenarrest het volgende:

 • de inhoud van de opdracht van de bemiddelaar;
 • de nieuwe termijn van de opdracht die maximaal drie maanden bedraagt vanaf de dag na de dag van de betekening van het tussenarrest;
 • de datum waarnaar de zaak is verdaagd, die de eerste nuttige datum is na het verstrijken van de termijn.

De griffier bezorgt onmiddellijk een afschrift van dit tussenarrest aan de partijen en aan de bemiddelaar.

De Raad kan de termijn van de opdracht, op verzoek van de partijen en bij tussenarrest, telkens met maximaal drie maanden verlengen.

Bij het ontbreken van een bekrachtigd bemiddelingsakkoord of als de Raad vaststelt dat de randvoorwaarden voor een geslaagde bemiddeling niet of niet langer vervuld zijn, wordt bij tussenarrest de voortzetting van de jurisdictionele procedure bevolen.

Ook een afschrift van dit tussenarrest bezorgt de griffier onmiddellijk aan de partijen en aan de bemiddelaar.

Zie ook artikel 21, §7, laatste lid DBRC-decreetartikel 33, derde en vierde lid DBRC-decreet, artikel 42, §3 DBRC-decreet en de artikelen 95 t.e.m. 100 Procedurebesluit.

-- Terug naar boven --

7. Welke invloed heeft de opstart van een bemiddelingsprocedure op het procedureverloop van het beroep bij de Raad?

Het verzoek tot bemiddeling – dit is een gezamenlijk verzoek ondertekend door alle partijen of hun raadsman – schorst de proceduretermijnen vanaf de datum van ontvangst door de Raad van het verzoek tot de datum van bekrachtiging van het bemiddelingsakkoord of tot de dag na de betekening van het tussenarrest waarmee de Raad beslist om de jurisdictionele procedure verder te zetten.

Zie ook artikel 42, §4 DBRC-decreet.

-- Terug naar boven --