CORONAMAATREGELEN – NOODREGELGEVING – ZITTINGEN – BEREIKBAARHEID GRIFFIE – UDN

1. Zittingen

De maatregelen en richtlijnen die op dit ogenblik van kracht zijn voor de gebouwen van de Vlaamse overheid laten toe dat er vanaf 8 juni 2020 onder bepaalde voorwaarden opnieuw zittingen kunnen worden georganiseerd.

Echter, gelet op het hoofdzakelijk schriftelijk karakter van de procedure en om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan, zet de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC) de beleidslijn verder dat de procespartijen, opgeroepen voor de zittingen van juni, juli en augustus 2020, met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, met toepassing van de artikelen 41, §3, en 85, §3, van het DBRC-procedurebesluit. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. 

De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren twee weken voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                       

Bij gebrek aan een onderling akkoord tussen de procespartijen om af te zien van een behandeling ter zitting wordt de zaak alsnog behandeld op de initieel voorziene zittingsdatum.

De DBRC neemt voor de zittingen met fysieke aanwezigheid een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de regels van ‘physical distancing’ kunnen worden nageleefd. Om de gelijktijdige aanwezigheid van mensen zoveel als mogelijk te vermijden, worden de zittingen op dinsdag en donderdag georganiseerd. 

Het dragen van een mondmasker is vanaf 11 juli 2020 verplicht in (het onthaal van) de zittingszalen.

De DBRC verzoekt de procespartijen daarnaast om:

 • ten laatste vijftien minuten voor het aanvangsuur aanwezig te zijn, dit om een vlotte en veilige aanwezigheidsregistratie aan het onthaal te kunnen garanderen.
 • slechts één persoon aanwezig te laten zijn per procespartij of om niet aanwezig te zijn indien men symptomen vertoont. Het advocatenlokaal is niet toegankelijk.
 • ten allen tijde 1,5 m afstand tussen zichzelf en onze medewerkers te houden. Er wordt bijkomende afstand gecreëerd tussen de zetel en de procespartijen, alsook tussen de partijen onderling.
 • de handen te desinfecteren alvorens men de zittingszaal binnengaat. Er  wordt hiertoe ontsmettingsalcohol voorzien.
 • de nodige (hand- en hoest)hygiëne in acht te nemen.             

2. Werking en bereikbaarheid van de griffie

De dienstverlening van de griffie blijft gegarandeerd met inachtneming van volgende maatregelen:

 • De administratieve behandeling van de dossiers is sinds enkele weken heropgestart en is ondertussen volledig genormaliseerd.
 • De postbedeling aan de kantoren van de griffie in het Ellipsgebouw is gegarandeerd. De griffie blijft briefwisseling en processtukken openen en registreren.
 • De griffie is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 553 17 75, dit tussen 9.30 u. en 12 u., alsook tussen 13 u. en 15 u. Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker.
 • De griffie blijft ook steeds bereikbaar per e-mail: 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be,

voor het Handhavingscollege (HHC) via info.handhaving@vlaanderen.be 

 • Afgifte tegen ontvangstbewijs en inzage in een dossier blijft uitsluitend mogelijk op afspraak. U neemt hiertoe contact op met de griffie. Ook hier neemt de DBRC een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Het dragen van een mondmasker is vanaf 11 juli 2020 verplicht in de publiek toegankelijke delen van de griffie.

3. Behandeling van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

Voor het indienen en het behandelen van verzoekschriften en processtukken in het kader van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gelden de volgende maatregelen.

 • Verzoekschriften die tijdens de kantooruren per email worden bezorgd, zullen onmiddellijk worden behandeld.

 • Verzoekschriften die buiten de kantooruren per email worden bezorgd, worden de volgende werkdag behandeld, tenzij de verzoekende partij van oordeel is dat niet kan gewacht worden met de behandeling tot de volgende werkdag en dat een onmiddellijke reactie is vereist. In dat geval moet de verzoekende partij voorafgaandelijk aan de email de griffier van wacht contacteren via de UDN-permanentietelefoon (0491/86.81.85). Zonder telefonische verwittiging wordt het verzoekschrift niet onmiddellijk behandeld. Opgelet! Het is niet toegestaan dit telefoonnummer te gebruiken buiten de behandeling van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

 • U gebruikt voor vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid uitsluitend het volgende emailadres: udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.

 • Voor verzoekschriften en andere processtukken die niet per email worden bezorgd, kan een onmiddellijke behandeling niet gegarandeerd worden.

 • Bij het behandelen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is het voor de RvVb en de procespartijen tot en met 17 juli 2020 mogelijk om een email te gebruiken als betekeningswijze en is een afwijkende zittingsregeling voorzien. Dit is geregeld met een besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 en met een Ministerieel Besluit van 24 april 2020 (zie infra).

4. Nooddecreet en -besluit

Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een Nooddecreet gestemd, dat op 20 maart 2020 is in werking getreden en dat de Vlaamse Regering toelaat een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast te stellen en nadere regels uit te werken voor het opschorten, het stuiten of het verlengen van proceduretermijnen of voor de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen.

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vastgesteld en dit met ingang op 20 maart 2020.

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, dat onmiddellijke uitwerking heeft, zijn bijzondere regels bepaald voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC).

pdf bestandVR 2020 2703 DOC.0284-2 DBRC - BVR.pdf (665 kB)

Met een Ministerieel Besluit van 24 april 2020 heeft de bevoegde minister enkel de einddatum voor de regels rond de behandeling van de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verlengd. 

pdf bestandMB verlenging DBRC 20200424.pdf (441 kB)

*

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren ingeval van een wijziging van de genomen maatregelen.

*

Volledigheidshalve verwijst de DBRC naar de noodmaatregelen die door de Vlaamse Regering zijn genomen, onder meer m.b.t. de vergunningsprocedure en de RUPS. Hierover vindt u meer informatie op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus 

Het Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning werd op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd :

pdf bestandMB_verlenging_digitaleinfovergaderingen_met planning def.pdf (184 kB)