CORONAMAATREGELEN – NOODREGELGEVING – ZITTINGEN – BEREIKBAARHEID GRIFFIE – UDN

1. Nooddecreet en -besluit

Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een Nooddecreet gestemd, dat op 20 maart 2020 is in werking getreden en dat de Vlaamse Regering toelaat een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast te stellen en nadere regels uit te werken voor het opschorten, het stuiten of het verlengen van proceduretermijnen of voor de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen.

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vastgesteld en dit met ingang op 20 maart 2020.

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, dat onmiddellijke uitwerking heeft, zijn bijzondere regels bepaald voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC).

pdf bestandVR 2020 2703 DOC.0284-2 DBRC - BVR.pdf (665 kB)

Hierna vindt u de voornaamste gevolgen van dit besluit voor het indienen en het behandelen van de beroepen bij de RvVb en het HHC:

 • De termijnen om beroep in te stellen bij de RvVb en het HHC die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen.
 • De vervaltermijnen vermeld in het DBRCdecreet en DBRC-procedurebesluit die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen, met uitzondering van de vervaltermijnen in vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Bij het behandelen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt het voor de RvVb en de procespartijen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 mogelijk om een email te gebruiken als betekeningswijze en wordt een afwijkende zittingsregeling voorzien.

De Vlaamse Minister, bevoegd voor Justitie, kan de einddatum, alsook de termijnen van 30 dagen verlengen. Met een Ministerieel Besluit van 24 april 2020 heeft de bevoegde minister enkel de einddatum voor de regels rond de behandeling van de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verlengd. Betekeningen per e-mail en digitale zittingen blijven in deze vorderingen mogelijk tot en met 17 juli 2020. De einddatum voor de overige regels – verlengingen van beroeps- en vervaltermijnen met 30 dagen – wordt niet verlengd.

pdf bestandMB verlenging DBRC 20200424.pdf (441 kB)

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds de griffie contacteren via onderstaande e-mailadressen. 

2. Zittingen

Ook bij de Vlaamse overheid is er een geleidelijke en gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen gepland. Echter, de gebouwen van de Vlaamse overheid (en dus ook de griffie en de zittingszalen van de rechtscolleges) blijven in deze fase voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers die er voor hun functie expliciet aanwezig moeten zijn en zijn nog niet toegankelijk voor bijeenkomsten of evenementen met externe bezoekers. Externe bezoekers zijn slechts zeer beperkt en in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten (bijv. voor inzage in dossiers en dit enkel op afspraak).

Omdat bijgevolg nog steeds geen zittingen met fysieke aanwezigheid kunnen worden georganiseerd, zet de DBRC op dit ogenblik de beleidslijn verder dat de procespartijen, opgeroepen voor de zittingen van mei en juni 2020, met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, met toepassing van de artikelen 41, §3, en 85, §3, van het DBRC-procedurebesluit. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren één week voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                        

3. Werking en bereikbaarheid van de griffie

De dienstverlening van de griffie blijft gegarandeerd met inachtneming van volgende maatregelen:

 • De griffie is vanaf 12 mei 2020 opnieuw elke dag telefonisch bereikbaar op het nummer 02 553 17 75, dit tussen 9.30 u. en 12 u., alsook tussen 13 u. en 15 u. Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker. De griffie blijft ook steeds bereikbaar per e-mail: voor de RvVb via info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be,  voor het HHC via info.handhaving@vlaanderen.be 
 • Om de continuïteit van de werking te garanderen betekent de griffie nog steeds oproepingen voor zittingen (juni en verder) en arresten. Gelet op de hiervoor vermelde niet verlenging van de einddatum voor de regels rond de beroeps- en vervaltermijnen, zal de griffie vanaf 27 april 2020 opnieuw andere procedurestappen en betekeningen heropstarten in de procedures bij de RvVb en het HHC, zij het voorlopig nog in beperkte mate, gelet op de federale en Vlaamse coronamaatregelen rond maximaal thuiswerk en de bijgevolg beperkte personeelsbezetting in de kantoren te Brussel.
 • De postbedeling aan de kantoren van de griffie in het Ellipsgebouw blijft op dit ogenblik gegarandeerd. De griffie blijft tevens briefwisseling en processtukken openen en registreren.
 • De Vlaamse overheid beperkt de toegang voor externe bezoekers in het Ellipsgebouw waardoor de kantoren van de griffie momenteel niet standaard bereikbaar zijn. Afgifte tegen ontvangstbewijs en inzage in een dossier zijn daardoor uitsluitend mogelijk op afspraak. U neemt hiertoe contact op met de griffie.

4. Behandeling van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

Voor het indienen en het behandelen van verzoekschriften en processtukken in het kader van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gelden de volgende maatregelen.

 • Verzoekschriften die tijdens de kantooruren per email worden bezorgd, zullen onmiddellijk worden behandeld.
 • Verzoekschriften die buiten de kantooruren per email worden bezorgd, worden de volgende werkdag behandeld, tenzij de verzoekende partij van oordeel is dat niet kan gewacht worden met de behandeling tot de volgende werkdag en dat een onmiddellijke reactie is vereist. In dat geval moet de verzoekende partij voorafgaandelijk aan de email de griffier van wacht contacteren via de UDN-permanentietelefoon (0491/86.81.85). Zonder telefonische verwittiging wordt het verzoekschrift niet onmiddellijk behandeld. Opgelet! Het is niet toegestaan dit telefoonnummer te gebruiken buiten de behandeling van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • U gebruikt voor vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid uitsluitend het volgende emailadres: udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.
 • Voor verzoekschriften en andere processtukken die niet per email worden bezorgd, kan een onmiddellijke behandeling niet gegarandeerd worden.

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren ingeval van een wijziging van de genomen maatregelen.

*

Volledigheidshalve verwijst de DBRC naar de noodmaatregelen die door de Vlaamse Regering zijn genomen, onder meer m.b.t. de vergunningsprocedure en de RUPS. Hierover vindt u meer informatie op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus 

Het Ministerieel Besluit van 8 mei 2020 tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning werd op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd :

pdf bestandMB_verlenging_digitaleinfovergaderingen_met planning def.pdf (184 kB)