Milieuhandhavingscollege wordt Handhavingscollege

  • 1 maart 2018

Na de inwerkingtreding van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning zelf is nu ook deze omtrent de handhaving van de omgevingsvergunning in werking getreden.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten bepaalt de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.

Daardoor wijzigen vanaf 1 maart 2018 de naam en de bevoegdheden van het Milieuhandhavingscollege.

Het Milieuhandhavingscollege wordt kortweg het Handhavingscollege.

In het kader van de handhaving van de omgevingsvergunning behandelt het Handhavingscollege voortaan de beroepen tegen beslissingen in laatste aanleg over bestuurlijke geldboetes.