Persbericht - Deinze - Driespoort - vernietiging

  • 1 april 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor het exploiteren en het regulariseren van shopping ‘Driespoort’ Deinze, en stelt zijn weigeringsbeslissing in de plaats

Op 7 november 2019 verleent de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan De Kortrijkse Toren nv voor het exploiteren en regulariseren van het woon-winkelcomplex ‘Driespoort’.

Twee buren stellen tegen die beslissing beroep in bij de Raad. Ze menen dat de effecten op het milieu onzorgvuldig onderzocht zijn in de MER-ontheffingsbeslissing en in de verleende vergunningsbeslissing.

Met het arrest van 1 april 2021 willigt de Raad het beroep in, en vernietigt de vergunningsbeslissing. De Raad stelt vast dat in de vergunning als last een reservatiestrook wordt opgelegd voor een toekomstige ringweg die dwars over de site loopt, op een plaats waar volgens het plan heel wat parkeerplaatsen van het woon-winkelcomplex liggen. Bovendien staat het bovengronds tracé ervan ook ingetekend op het mobiliteitsplan van de stad van 28 juni 2018.

De Raad oordeelt dat de effecten van de toekomstige ringweg op de leefbaarheid van het vergunde project ten onrechte niet zijn onderzocht in het kader van het MER-ontheffingsdossier. De Raad stelt vast dat de MER-ontheffingsbeslissing onvolledig en onzorgvuldig is,. Nadat hij de vergunning voor het winkelcomplex vernietigt, weigert de Raad zelf de aangevraagde vergunning, waardoor de vergunningsprocedure eindigt.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0853 (269 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen