Persbericht - Diksmuide - ontsluitingsweg

  • 10 juni 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vraag tot schorsing van de vergunning voor de aanleg van een ontsluitingsweg in Diksmuide

Met  het arrest van 9 juni 2020 verwerpt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die twee buurtbewoners hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor een nieuwe ontsluitingsweg in Diksmuide. Het gaat om de omgevingsvergunning die het Vlaamse Gewest op 24 februari 2020 heeft verleend aan het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen wijst het beroep af omdat de verzoekende partijen niet voldoende diligent optraden. De Raad oordeelt dat ze hebben getalmd om de schorsingsvordering in te stellen, wat niet verzoenbaar is met de vereiste van de uiterst dringende noodzakelijkheid. Daarnaast wordt vastgesteld dat een schorsing weinig of geen nuttig effect meer kan hebben, omdat de werken al vanaf 18 mei 2020 in uitvoering zijn.

In het arrest wordt nog geen uitspraak gedaan over de wettigheid van de vergunningsbeslissing. Die vraag komt pas later aan bod bij de behandeling van de zaak ten gronde. 
 

Contactpersoon          Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arrest                      pdf bestandArrest RvVb-UDN-1920-0915 (263 kB)