Persbericht - Evaluatie gevolgen coronamaatregelen op de dossierbehandeling bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges

  • 30 juni 2020

Dienst van de Bestuursrechtscolleges – Raad voor Vergunningsbetwistingen - Handhavingscollege

Evaluatie van de gevolgen van de ‘coronamaatregelen’ op de dossierbehandeling bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges

Nu de ‘coronamaatregelen’ stelselmatig versoepeld worden, en met de zomermaanden in zicht, is het tijd voor een eerste evaluatie van de impact van de uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus op de dossierbehandeling bij de door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelde en ondersteunde Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Zoals blijkt uit onderstaande evaluatie hebben de medewerkers van de DBRC en de bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC) er sinds het begin van de coronacrisis alles aan gedaan om de impact van de ‘coronamaatregelen’ tot een minimum te beperken. De moeilijke werkomstandigheden (onder meer door het ‘maximaal thuiswerken’) hebben er toe geleid de platgetreden paden te verlaten en op zeer korte termijn meerdere werkprocessen fundamenteel te herdenken.

Door een onafgebroken administratieve en juridische voorbereiding van dossiers, het oproepen en blijven in beraad nemen van dossiers en het blijven uitspreken en betekenen van arresten is er weinig (of geen) impact op de gemiddelde totale behandelingstermijn van een door de RvVb en het HHC behandeld dossier.

We waarderen niet alleen de inzet van alle DBRC-medewerkers en de bestuursrechters van de RvVb en het HHC, maar ook de inbreng van de procespartijen die, door in te stemmen met een schriftelijke behandeling van het dossier, bijgedragen hebben aan de continuïteit van de dienstverlening.

Ook de Vlaamse Ombudsdienst erkent dit, zoals blijkt uit het volgend uittreksel uit het Corona-addendum van 29 april 2020 bij het jaarverslag 2019:

“Ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ziet de Vlaamse Ombudsdienst snelle en heldere communicatie, een versnelling van het digitaliseringsproces en een grote eensgezindheid onder de procespartijen om geen fysieke zittingen te houden.”

De coronacrisis heeft ook een aantal nieuwigheden geïntroduceerd in de rechtspleging bij de RvVb en het HHC. Zo heeft de RvVb digitale zittingen georganiseerd voor de behandeling van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Een besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, gebaseerd op het door het Vlaams parlement op 18 maart 2020 goedgekeurd ‘nooddecreet’, heeft dat mogelijk gemaakt.

Een uitgebreidere evaluatie vindt u onderaan dit bericht.

Contactpersoon           Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 /70 64 23

Twitter                        @DBRC_Vlaanderen

 

***

 

EVALUATIE IN DETAIL

 

Dossierbehandeling

Ondanks de moeilijke werkomstandigheden, met onder meer de door de ‘coronamaatregelen’ beperkte personeelsbezetting in de kantoren van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), is de dienstverlening door de griffie van de DBRC en van de door de DBRC overkoepelde en ondersteunde Vlaamse bestuursrechtscolleges steeds gegarandeerd gebleven.

Om de continuïteit van de dossierbehandeling te verzekeren, is de griffie van de DBRC, van bij de start van de coronacrisis, verder nieuwe beroepen en proceduredocumenten blijven registreren, procespartijen blijven oproepen om dossiers te kunnen behandelen en in beraad te nemen, alsook uitspraken blijven betekenen.

Na de niet-verlenging van de bijzondere regels voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege HHC (zoals bepaald bij het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020), heeft de griffie van de DBRC sinds 27 april 2020 opnieuw andere procedurestappen en betekeningen kunnen heropstarten.

De administratieve behandeling van de dossiers is daardoor ondertussen volledig genormaliseerd.

Zittingen

Door de coronamaatregelen was het van 17 maart tot 8 juni 2020 onmogelijk zittingen te organiseren met fysieke aanwezigheid van bestuursrechters, zittingsgriffiers en procespartijen. De DBRC heeft van bij het begin van de coronacrisis maximaal ingezet op de beleidslijn om met toepassing van artikel 16, §6 DBRC-decreet de procespartijen te vragen af te zien van de behandeling van het dossier op een zitting.

Zo zijn er met de instemming van de betrokken procespartijen ongeveer 70 % van de tijdens voormelde periode voor behandeling ter zitting geagendeerde zaken onmiddellijk in beraad genomen (om er nadien spoedig een uitspraak over te doen).

In ongeveer 30 % werd de zaak onbepaald uitgesteld omdat één of meer procespartijen een dossier wilden behandelen op een zitting met fysieke aanwezigheid van bestuursrechters, zittingsgriffiers en procespartijen. De versoepeling van de ‘coronamaatregelen’ laat sinds 8 juni 2020 toe opnieuw zittingen met fysieke aanwezigheid van bestuursrechters, zittingsgriffiers en procespartijen te organiseren. Sommige van deze dossiers werden de afgelopen weken dan ook reeds gepleit en in beraad genomen. De overige dossiers zullen tijdens de komende weken, in de maanden juli en augustus 2020, gepleit worden, allen bovenop de dan al eerder geplande te behandelen dossiers.

De coronacrisis zal bijgevolg nagenoeg geen impact hebben op de gemiddelde behandelingstermijn van een dossier bij de door de DBRC overkoepelde en ondersteunde Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Omwille van het hoofdzakelijk schriftelijk karakter van de procedure, de positieve ervaringen van de voorbije maanden (die onder meer van proceseconomische aard zijn) en om de verspreiding van het corona-virus verder tegen te gaan, zal de DBRC bij de procespartijen blijven aandringen zoveel mogelijk dossiers schriftelijk te behandelen om ze onmiddellijk in beraad te kunnen nemen.

Arresten

De bestuursrechters van de RvVb en het HHC, en de referendarissen die hen inhoudelijk ondersteunen, werken van half maart 2020, en tot op heden, voornamelijk van thuis verder aan de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers en de uitspraak van arresten.

Zo hebben de RvVb en het HHC van 17 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 328 arresten uitgesproken.

Communicatie

De DBRC volgt de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en heeft de voorbije maanden steeds tijdig en breed gecommuniceerd over de maatregelen in het kader van de dossierbehandeling bij de RvVb en het HHC, onder andere door regelmatig updates van de genomen maatregelen op de DBRC-website (www.dbrc.be) te publiceren.

Er is van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om een Twitter-account te lanceren. Die volgen kan via @DBRC_Vlaanderen.

Daarnaast zijn alle procespartijen, die werden opgeroepen voor de behandeling van een dossier op een zitting, sinds het begin van de corona-crisis via e-mail gecontacteerd met een duidelijk overzicht van de impact van de maatregelen op die behandeling.