Persbericht - exploitatie 2 grondwaterwinningen in Meise - opheffing schorsing

  • 16 juni 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen beveelt opheffing van de schorsing bij voorraad van twee grondwaterwinningen in Meise

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met het arrest van 16 juni 2020 de opheffing bevolen van de schorsing van twee grondwaterwinningen in de gemeente Meise.

De exploitatie van de grondwaterwinning met een debiet tot 5.000 m3 (5 miljoen liter) grondwater situeert zich in een beschermd cultuurhistorisch landschap. De Raad had op 26 mei 2020 de beslissing bij dringende voorlopige maatregel geschorst omdat niet duidelijk was welke de impact van de winning is op de omgeving en het beschermd landschap, en om na te gaan of er dwingende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Inmiddels heeft de gemeente Meise aan de Raad meegedeeld dat bij besluit van 8 juni 2020 bijzonder milieuvoorwaarden werden opgelegd. Zo moet onder meer voorafgaand aan de exploitatie een hydro(geo)grafisch onderzoek worden uitgevoerd dat de mogelijke impact van de winning in kaart brengt. Het onderzoek moet aantonen dat er geen schade zal optreden en moet minstens één week voor de start van de exploitatie ter goedkeuring aan de gemeente worden bezorgd.

De verzoekende partij heeft als gevolg hiervan afstand gedaan van haar vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad heeft hiervan akte genomen en heeft de opgelegde schorsingsmaatregel opgeheven.

Contactpersoon                 Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)    0475 /70 64 23

Arrest                              pdf bestandRvVb-UDN-1920-0943.pdf (24 kB)