Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping UDN-vordering

  • 11 mei 2017

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Verwerping vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt met arresten van 10 mei 2017 de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de deputatie van de provincieraad van Limburg op 15 februari 2017 voor het uitbreiden van een industriële site op de percelen van de nv H. Essers Logistics Company gelegen te Genk en Zonhoven.

Volgens de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen laat de enkele verwijzing naar de gemiddelde doorlooptijd of behandelingstermijn van een gewone vordering tot schorsing op zich niet toe om met voldoende zekerheid concreet aan te nemen dat de behandeling van de reeds door de verzoekende partijen op 6 april 2017 ingeleide vordering tot schorsing, gegeven de stand van het vooronderzoek en de wetenschap dat de bestreden beslissing ten vroegste op 1 september 2017 uitvoerbaar wordt, ondoelmatig zal zijn. De Raad besluit dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de afhandeling van de gewone schorsingsprocedure te laat zal komen om de verwezenlijking van de aangevoerde nadelige gevolgen te voorkomen.

Met deze arresten doet de Raad geen uitspraak over de grond van de zaak, dit wil zeggen de vraag of de verleende stedenbouwkundige vergunningen wettig zijn. Er wordt enkel vastgesteld dat de voorwaarden tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, een hoogst uitzonderlijk aan te wenden vordering, in de huidige stand van het dossier niet zijn vervuld.

 

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten

pdf bestandRvVb arrest UDN 1617.0565 web.pdf (486 kB)

pdf bestandRvVb arrest UDN 1617.0566 web.pdf (480 kB)