Uiterst dringende noodzakelijkheid

Regelgevend kader

Een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan gelijktijdig met of afzonderlijk van het verzoekschrift tot vernietiging worden ingediend (art. 55 Procedurebesluit).

Dit kan enkel per beveiligde zending op straffe van onontvankelijkheid (art. 8, §1 en 8/1 Procedurebesluit en art. 2, 8° DBRC-decreet).

Een beveiligde zending is ofwel:

Indien u het verzoekschrift in zeer dringende gevallen alvast via e-mail wenst te bezorgen, moet u het daarna, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk op de eerstvolgende werkdag alsnog per beveiligde zending indienen.

Aanvullende beleidslijn

Opgelet! Deze aanvullende beleidslijn is van toepassing op elk UDN-verzoekschrift, ongeacht via welk type beveiligde zending het wordt ingediend.

1.

Met het oog op een efficiënte organisatie van de UDN-permanentie en een vlotte behandeling van uw vordering, vraagt de Raad u om het UDN-verzoekschrift ook steeds per e-mail te bezorgen op udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.

Neem in deze e-mail de hiernavolgende bijlagen en informatie op:

  • het verzoekschrift en de bijbehorende overtuigingsstukken;
  • de bestreden beslissing;
  • het rolnummer, indien u dat kent;
  • de coördinaten (e-mailadres, adres en telefoonnummer) van de verwerende partij én van de begunstigde van de bestreden beslissing.

U bezorgt deze e-mail gelijktijdig (via cc) aan de verwerende partij en aan de begunstigde van de bestreden beslissing.

De relevante e-mailadressen voor de verwerende partij zijn:

 

2.

Indien u uw UDN-verzoekschrift bezorgt tijdens de openingsuren van de griffie, zal de Raad in principe dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag aanvangen met de behandeling van uw vordering.

Indien u uw UDN-verzoekschrift bezorgt buiten de openingsuren van de griffie, zal de Raad in principe de eerstvolgende werkdag aanvangen met de behandeling van uw vordering.

Indien u van oordeel bent dat uw UDN-verzoekschrift toch een onmiddellijke reactie vereist, binnen of buiten de openingsuren van de griffie, vraagt de Raad u om bij het indienen ervan ook telefonisch contact op te nemen met de griffier van wacht (0491/86.81.85). Zonder deze telefonische verwittiging kan de Raad niet garanderen dat uw beveiligde zending en/of e-mail onmiddellijk zal worden behandeld.