Update DBRC-maatregelen

Update 13 juli 2020

Vanaf 11 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in voor publiek toegankelijke gedeelten van gerechtsgebouwen, met toepassing van artikel 4 het ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid heeft bevestigd dat deze maatregel ook geldt voor (het onthaal van) de zittingszalen en voor de publiek toegankelijke delen van de griffie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) in het Ellipsgebouw.

U moet bijgevolg een mondmasker meebrengen en te allen tijde dragen wanneer u aanwezig bent voor een zitting. De DBRC voorziet geen mondmaskers voor procespartijen.

Tevens moet u een mondmasker meebrengen en dragen wanneer u inzage neemt in een dossier of wanneer u processtukken neerlegt ter griffie. De DBRC herinnert u eraan dat dit enkel mogelijk is na voorafgaande, telefonische afspraak met de griffie.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. 

U kan de DBRC nu ook via Twitter volgen via @DBRC_Vlaanderen.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

UPDATE 5 juni 2020

Zittingen

De maatregelen en richtlijnen die op dit ogenblik van kracht zijn voor de gebouwen van de Vlaamse overheid laten toe dat er vanaf 8 juni 2020 onder bepaalde voorwaarden opnieuw zittingen kunnen worden georganiseerd.

Echter, gelet op het hoofdzakelijk schriftelijk karakter van de procedure en om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan, zet de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC) de beleidslijn verder dat de procespartijen, opgeroepen voor de zittingen van juni, juli en augustus 2020, met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, met toepassing van de artikelen 41, §3, en 85, §3, van het DBRC-procedurebesluit. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. 

De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren twee weken voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                       

Bij gebrek aan een onderling akkoord tussen de procespartijen om af te zien van een behandeling ter zitting wordt de zaak alsnog behandeld op de initieel voorziene zittingsdatum.

De DBRC neemt voor de zittingen met fysieke aanwezigheid een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de regels van ‘physical distancing’ kunnen worden nageleefd. Om de gelijktijdige aanwezigheid van mensen zoveel als mogelijk te vermijden worden de zittingen op dinsdag en donderdag georganiseerd. 

De DBRC verzoekt de procespartijen daarnaast om

  • ten laatste vijftien minuten voor het aanvangsuur aanwezig te zijn, dit om een vlotte en veilige aanwezigheidsregistratie aan het onthaal te kunnen garanderen.
  • slechts één persoon aanwezig te laten zijn per procespartij of om niet aanwezig te zijn indien men symptomen vertoont. Het advocatenlokaal is niet toegankelijk.
  • ten allen tijde 1,5 m afstand tussen zichzelf en onze medewerkers te houden. Er wordt bijkomende afstand gecreëerd tussen de zetel en de procespartijen, alsook tussen de partijen onderling.

De zittingszalen en de wachtruimte zijn in principe zo ingericht dat het mogelijk zal zijn om 1,5 m afstand te houden. De procespartijen worden verzocht om een mondmasker mee te brengen voor het geval men in een situatie komt waar dit niet mogelijk zou zijn.

  • de handen te desinfecteren alvorens men de zittingszaal binnengaat. Er  wordt hiertoe ontsmettingsalcohol voorzien.
  • de nodige (hand- en hoest)hygiëne in acht te nemen.

Bereikbaarheid van de griffie

De administratieve behandeling van de dossiers is sinds enkele weken heropgestart en is ondertussen volledig genormaliseerd.

Afgifte tegen ontvangstbewijs en inzage in een dossier blijft uitsluitend mogelijk op afspraak. U neemt hiertoe contact op met de griffie.

De griffie blijft dagelijks bereikbaar per telefoon en per e-mail.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. 

U kan de DBRC nu ook via Twitter volgen via @DBRC_Vlaanderen.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Update 12 mei 2020

Toegang Ellipsgebouw - zittingen

Ook bij de Vlaamse overheid is er een geleidelijke en gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen gepland. Echter, de gebouwen van de Vlaamse overheid (en dus ook de griffie en de zittingszalen van de rechtscolleges) blijven in deze fase voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers die er voor hun functie expliciet aanwezig moeten zijn en zijn nog niet toegankelijk voor bijeenkomsten of evenementen met externe bezoekers. Externe bezoekers zijn slechts zeer beperkt en in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten in het gebouw (bijv. voor afgifte tegen ontvangstbewijs of inzage in dossiers en dit enkel op afspraak).

Omdat bijgevolg nog steeds geen zittingen met fysieke aanwezigheid kunnen worden georganiseerd, zet de DBRC op dit ogenblik de beleidslijn verder dat de procespartijen, opgeroepen voor de zittingen van mei en juni 2020, met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren één week voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                        

Bereikbaarheid van de griffie

Vanaf heden is de griffie opnieuw elke dag telefonisch bereikbaar op het nummer 02 553 17 75, dit tussen 9.30 u. en 12 u., alsook tussen 13 u. en 15 u. Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. U kan de DBRC nu ook via Twitter volgen via @DBRC_Vlaanderen.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Update 24 april 2020

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 zijn bijzondere regels bepaald voor de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC). De einddatum voor deze regels is 24 april 2020. Tevens is bepaald dat de bevoegde minister de einddatum kan verlengen.

Met een Ministerieel Besluit van 24 april 2020 heeft de bevoegde minister enkel de einddatum voor de regels rond de behandeling van de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verlengd. Betekeningen per e-mail en digitale zittingen blijven in deze vorderingen mogelijk tot en met 17 juli 2020.

De einddatum voor de overige regels – verlengingen van beroeps- en vervaltermijnen met 30 dagen – wordt niet verlengd.

                pdf bestandMB verlenging DBRC 20200424.pdf (441 kB)

*

De griffie betekent nog steeds oproepingen voor zittingen (juni en verder) en, sinds kort, arresten. Gelet op de hiervoor vermelde niet verlenging van de einddatum voor de regels rond de beroeps- en vervaltermijnen, start de griffie vanaf 27 april 2020 opnieuw andere procedurestappen en betekeningen op, zij het voorlopig nog in beperkte mate, gelet op de federale en Vlaamse coronamaatregelen rond maximaal thuiswerk en de bijgevolg beperkte personeelsbezetting in de kantoren te Brussel. 

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Update 20 april 2020

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC) blijven ook tijdens de coronacrisis volop aan de slag, zij het (grotendeels) van thuis uit. Zo werd de voorbije weken o.m. alle inkomende post verwerkt, werden alle beroepen geregistreerd, werden alle e-mails beantwoord, gingen alle zittingen in maart en april (schriftelijk) door, …

Na een korte onderbreking, omwille van de praktische organisatie, wordt nu ook de uitspraak en de daaropvolgende betekening van arresten hernomen. Op donderdag 16 april werden opnieuw arresten uitgesproken, die vanaf heden zullen worden betekend. Dat is ook zo op dinsdag 21 april. Deze arresten worden betekend in de week van 27 april. Het wekelijkse uitspraakritme wordt vervolgens hervat, met telkens uitspraak op dinsdag.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. Er wordt ook gewerkt aan een exit-strategie om, van zodra de coronamaatregelen het toelaten, de normale dossierbehandeling zo snel als mogelijk te hervatten.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.