Voorstelling van de Raad

Bevoegdheden

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat  van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor een aantal andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet.

 

Voortaan één Raad

Artikel 87 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt artikel 202 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 door met ingang van 1 november 2014 een eengemaakte Raad voor Verkiezingsbetwistingen op te richten. De provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen zijn bijgevolg opgeheven. De nieuwe Raad voor Verkiezingsbetwistingen valt onder de overkoepelende structuur van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Vanaf 1 januari 2015 gelden tevens nieuwe procedureregels voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Alle klachten waarvoor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevoegd is conform het Provinciedecreet, het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet alsook het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dienen voortaan per beveiligde zending (d.i. een aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd op het adres van de DBRC.

De voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is prof.dr. Herman Matthijs.

 

Kijksluiter